Mocný nástroj v kvalifikovaných rukách

Párová terapie 

Inspirujeme se pestrými moderními přístupy v párové terapii a reflektujeme je. 

Párová terapie 

"Párová terapie může být mocným nástrojem v kvalifikovaných rukách citlivého párového psychoterapeuta. Ale jak bývá dobrým zvykem, vše mocné má dvě strany mince. A tak i párová terapie aplikovaná bez hlubších znalostí, dovedností a potřebné kvalifikace se může stát neřízenou nebezpečnou střelou, která dokáže partnery ještě více vzdálit, více rozbolavět či více vzájemně zavinit."

 

Průzkum předpovědí odborníků-psychoterapeutů ohledně budoucích postupů v psychoterapii ukázal, že párová terapie je formát, který v příštím desetiletí pravděpodobně dosáhne největšího růstu (Norcross, Pfund & Prochaska, 2013). A tak se i stalo. Bývaly doby, kdy se párová terapie považovala v úvahách o psychoterapii a poradenství za vedlejší metodu odvozenou od individuální nebo rodinné terapie. Dnes se párová terapie stala samostatnou formou léčby, která je široce praktikována a má i své vlastní odlišné metody, strategie a intervence (Lebow, Snyder, 2023). 

Ve své současné fázi se párová terapie stala vyspělou disciplínou, která dokonce zahrnuje širokou škálu odlišných přístupů, dobře zavedený základní soubor teoretických pojetí, silnější důkazní základnu jak v účinnosti terapií, tak v jejím zakotvení ve vznikajícím souboru vztahových věd, a rozšířený koncepční rámec, který zahrnuje feminismus a multikulturalismus, a promlouvá tak k širší rozmanitosti párů. Do této éry patří také rozkvět četných integrativních metod a pojetí. A tak máme v našem Instutu párové terapie někdy až dětskou pošetilou radost a vzrušení z toho všeho, co dnes párově-teraputická oblast všechno nabízí a jak se toto poznání neustále rozšiřuje a vyvíjí.  

 

Třeba, když sledujeme závěry potvrzují účinnost kvalifikované párové terapie při snižování vztahových potíží (Brad bury & Bodenmann, 2020; Doss, Roddy, Wiebe, & Johnson, 2022; Lebow, Chambers, Christensen, & Johnson, 2012;  Roddy, Walsh, Rothman, Hatch, & Doss, 2020; Shadish & Baldwin, 2003). Průměrná osoba, která absolvuje kvalifikovanou párovou terapii, je na tom po ukončení léčby lépe než 70-80°/o osob, které léčbu nepodstupují - což je míra zlepšení, která soupeří s nejúčinnějšími psychosociálními a farmakologickými intervencemi u jednotlivých duševních poruch, nebo je dokonce převyšuje. Důkazy z klinických studií podporují vliv párových terapií na souběžně existující emoční, behaviorální a fyzické zdravotní problémy (Fischer, Baucom a Cohen, 2016; Goger a Weersing, 2022; Hogue, Schumm, MacLean a Bobek, 2022).

 

Párová terapie historicky začala jako "manželská" terapie, tj. s pevně danými představami o tom, kdo tvoří
pár (muž a žena), jaký je jejich právní status (manželé) a často se stereotypním souborem očekávání týkajících se rolí a dalších aspektů vztahu. Vývoj posledních čtyřiceti let dokázal "změkčit" párovou terapii tak, aby mohla být důstojným prostředkem pomoci v oblasti moderních intimních vztahů napříč pohlavím, sexuálními preferencemi, třídou a kulturou a dalšími aspekty individuálních rozdílů  (Knudson-Martin & Kim).

Historicky se mnoho párových terapií zaměřovalo spíše na snižování konfliktů než na podporu kontaktu, napojení a intimity - ale i to se posouvá vpřed. A v poslední době se do popředí zájmu dostávají i takové pozitivní aspekty vztahů, jako je zvyšování citového propojení a sdílení významu.

 

Jeden z důležitých společných důrazů téměř všech moderních přístupů párových terapií spočívá ve sledování mezilidských souvislostí, které se vyvíjejí v procesu vzniku vztahových obtíží. Ačkoli určité procesy mohou probíhat uvnitř jednotlivců, nevyhnutelné vzájemné vlivy mezi partnery definují klíčové porozumění, které je pro léčbu párů základní. V povaze intimních vztahů je, že myšlenky,  pocity a chování partnerů nevyhnutelně ovlivňují jeden druhého a jejich vztah průběžným, rekurzivním způsobem. Dlouhodobé vztahové problémy se prolínají do širší struktury individuálního a zpět do vztahového fungování.  

 

A tak bychom mohli pokračovat, ale bylo by to nadlouho:) Je to vzrušující jízda, dobrodružné poznání a tvořivé zkoušení tyto inspirativní dotyky integrovat do našich praxí párových terapeutů. To vše nás opakovaně dostává na společnou loď s moderním uvažováním o párové terapii, která párovou terapii jednoznačně vnímá jako specializační a nadstavbovou část psychoterapeutické kvalifikace...