VÝCVIK

Výcvik v integrativní párové terapii a partnerském poradenství

Profil absolventa výcviku

PROFIL ABSOLVENTA VÝCVIKU 

  • Absolvent výcviku zná pojmy související s partnerskou dynamikou, má osvojeny zásady a techniky poskytování párové terapie/partnerského poradenství a dovede je účinně poskytnout v praxi.
  • Absolvent výcviku je připraven poskytnout kvalifikovanou párovou terapii/partnerské poradenství všem formám vztahovosti, resp. klientům. Dle svých osobních a profesionálních hranic a možností. 
  • Absolventi výcviku naleznou uplatnění jak v soukromé terapeutické praxi, tak praxi v různých formách institucionálního poradenství  (manželské a rodinné poradny, pedagogicko-psychologické poradny, aj.). 
  • Absolvent má osvojeny techniky párové terapie a partnerského poradenství, např. aktivní naslouchání, zrcadlení, práce s přenosem a protipřenosem, přerámování, práce s tichem, mlčením, aktivní práce s emocemi, práce s odlišností, a především práce s různými kvalitami napojení.
  • Absolvent umí používat různé druhy a nástroje partnerské intervence a především má schopnost se citlivě a efektivně pohybovat v živé dynamice propojení partnerů a sledovat, co se děje s jejich "možností" zůstat napojení, resp. možností připojit se či nutností se odpojit. 
  • Absolvent kurzu je kompetentní k poskytování partnerské terapie tváří v tvář i online formou.
  • Absolvent zná návaznou síť služeb. V případě potřeby z ní umí vybrat konkrétní službu či zařízení vhodné pro klienta a klientovi službu doporučit.
  • Absolvent má základní znalosti právních předpisů vztahujících se k především k právní formě vztahů, jako je institut manželství, rodiny a registrovaného partnerství, včetně právních aspektů péče o dítě. 
  • Absolvent dovede zvládat zátěž, kterou mu poskytování párové terapie a partnerského poradenství přináší a dovede s ní adekvátně pracovat.
  • Absolvent bude profesně zavázán dodržovat všechny právní a etické povinnosti, které absolvováním výcviku a následné praxe párového/vé terapeuta/ky či partnerského poradce/kyně vznikají.