VÝCVIK

Výcvik v integrativní párové terapii a partnerském poradenství

Náplň jednotlivých ročníků výcviku

NÁPLŇ A PRŮBĚH VÝCVIKU

1.ROČNÍK VÝCVIKU – základy párového terapeuta a partnerského poradce


 • SEBEZKUŠENOST  - první rok je položen především na sebezkušenosti  a zvědomňování svého osobního, vztahového, partnerského a rodového konceptu, jehož přítomnost je v párově terapeutickém poli vždy zastoupena. 
 • TEORIE  - průběžně projdeme přehledem nejdůležitějších teorií vztahovosti a budeme reflektovat jejich historickou důležitost i současnou aplikovatelnost při práci s páry. 
 • NÁCVIK základních dovedností (naladění na sebe, vstupování do kontaktu - s klientem, s oběma klienty, se vztahem, prohlubování kontaktu, rozumové a emoční napojení, vstupní setkání z hlediska kontaktu se sebou), nácviky směřující ke zvýšení sebeuvědomění, sebereflexe, zvědomění svého, kde mám hranice, já a vztah, práce s klienty z hlediska osobní sebereflexe, úniky a kompenzace při práci s párem – hodnocení, vytváření fantazií, falešných interpretací, učení se být tady a teď v práci s párem. Vnitřní motivace a směřování terapeuta/poradce. Dotyk projekcí a přenosů.
 • Úvod do práce s PROCESEM při práci s párem ( úvod do toho, co je a co není proces, kontraindikace PT, podmínky úspěšného procesu) - nejsou to jen jednorázová individuální setkání, setkání v procesu, v procesu je bezpečí, jak pro terapeuta, tak pro klienty. Jak vést klienty k procesu, vnímat jeho důležitost. Propojování, ptaní se, vytváření návaznosti, být připravený na setkání… 
 • SPECIALIZAČNÍ TÉMATA (kontakt, specifika partnerské komunikace, dynamiky a duality - hlavní téma ročníku, dále emoční inteligence, vztahové a osobní potřeby, základy vztahové dynamiky, nevědomé vztahové obrany, efektivní vztahové coping strategie, vztahové vzorce)
 • NÁCVIK TECHNIK  - trénink sebereflexe a sebeuvědomění (relaxace, focusing, bodyscan, dýchání, kotvení), rozumím ti dobře, povídej naslouchám, aktivní naslouchání, empatická reakce, oči vidí, uši slyší, cvičení empatického porozumění, imaginace rodu, dualita čtyři oči a dvě srdce…)

Cíle 1. ročníku:

 • Na základě celoročních prozkoumávání se každý z frekvenatntů dostává více do kontaktu se svým příběhem vztahovosti.  
 •  

2. ROČNÍK VÝCVIKU – support a know-how párového terapeuta a partnerského poradce 


 • SEBEZKUŠENOST (já x můj vztah x moje role terapeuta/poradce v párové terapii, práce s přenosy, protipřenosy, naše schémata, vzorce, normy, stereotypy, pravdy, slepé skvrny, “hotspot” – citlivosti, poznání a expertnost v párové terapii…, jdeme trénovat, zkoušet, hrát si, experimentovat a hledat svoji pevnou půdu pod nohama a pevné křeslo za zády…)
 • TEORIE (metodika prvních sezení a indikace PT či jiné formy spolupráce, znalost základních přístupů a škol v PT a jejich rozdíly a specifikace, vhodnost indikace či využití silných prvků daného směru, facilitace účastníků, co můžeme vytěžit z různých směrů, integrace do směru frekventantů…)  
 • NÁCVIK DOVEDNOSTÍ (metafory, práce se vztahovou dynamikou, práce se vztahovým napojením, linkem v PT, rozdíly při práci s párem v krizové intervenci x doprovázení x poradenství x terapii, tvoření párově vztahových hypotéz, terapeutického plánu, zpětné vazby, povzbuzovací techniky pro práci klientů, vzájemná spárovanost, práce s emocemi, konflikty a odlišností…)
 • PROCES (povzbuzování a prohlubování párového procesu, od tady a teď k sebepoznání a ventilaci minulých zranění, hojení, průběžné bilancování, práce s časovou osou, propojování vlivů minulého na nefunkčnost přítomného a úzkostné vidění budoucnosti – jak to vše zapojit dle potřebnosti do procesu PT, humor, lidskost a pokora v procesu PT…)
 • SPECIALIZAČNÍ TÉMATA (symptomy “nemocného” vztahu, práce s obranami, práce se vzorci, vztahové “neadekvátnosti”, koluze, partnerská krize, konflikty ve vztazích, různé zátěže a duševní nemoci, alkohol, práce s nemotivovaným klientem, intimita a sexualita, ztráty, přinášení psychologického kontextu pro vztahovost)
 • NÁCVIK TECHNIK (externalizace, sochání, stranění vztahu, připojovací techniky, cirkularita v partnerství, aktivace linku, aktivace vlivných emocí, král - komorník, Manhattan potřeb, kino vztahu, pozitivní stimuly, trička, Wilson, práce s vlastní vztahovou metaforou …)
 • KAZUISTICKO-SUPERVIZNÍ PODPORA - od začátku druhého ročníku je na konci každého výcvikového dne zařazen blok, kam frekventanti přinášejí kazuistiky ze své praxe a získávají za pomoci výcvikové skupiny možnou podporu i nové náhledy.  

3. ROČNÍK VÝCVIKU – profi level párového terapeuta a partnerského poradce 


 • SEBEZKUŠENOST já jako párový terapeut/poradce, trénink párové zdatnosti (kazuistiky, nácvik terepeuticko/poradenské role, usazování role, očekávání a zažité reality, sdílení sebezkušenosti v roli terapeuta, párově kazuistické smýšlení, hledání zdrojů, zvědomňování párově terapeutických/poradenských motivů a pohnutek, hypotézy a strategie, prohlubovací techniky, terapeutická kreativita - zkouším, trénuji, sdílím
 • TEORIE - obsahová a procesní struktura PT, práce s přenosy u klientů, schématy a vzorci, dilemata párového terapeuta, alternativní vztahové formy, etické hranice, indikace a kontraindikace práce v páru, sexuální přenos a zamilovaní terapeuta do klienta, individuální psychopatologie a její vliv ve vztahovosti, klinický přístup x práce s příběhem, integrace nejnovějších poznatků z/ do moderní PT, bio-psycho-socio-spirituálně-energetický koncept
 • NÁCVIKY a rozšířené vnímání terapeuta, broušení párově-terapeutické citlivosti a intuice, práce s alternativními párovými technikami, nácviky vztahově-komunikačních dovedností, trénink nehodnocení, nehledání diagnózy, kategorizace, kontejnování vztahu u klientů, nácvik PT v tandemu s koterapeutem, trénink kritických situací v průběhu PT, práce se silnými emocemi (agrese, strachy, bezmoci, afekty až traumatická zranění)
 • PROCES -  kontejnování a protipřenosu procesu, stabilizace změny, dopad procesu do životního kontextu klientů, vyhodnocování terapie a uzavírání/přerušování procesu, když proces nefunguje - co s tím? hranice a limity terapeuta/poradce, předávání klientů kolegům
 • SPECIALIZAČNÍ TÉMATA  - partnerská krize jako syndromatické vztahové onemocnění, nevěry, násilí, rozchody a rozvody, právní minimum
 • NÁCVIK TECHNIK v PT - židle, alterego, výměna rolí, práce s vnitřními obrazy, práce s tělem v páru, hojení zranění, restart vztahu, další techniky párového terapeuta, dočasná separace jako prorodinná vs. provztahová příležitost, hřiště - komunikace vnitřních týmů
 • KAZUISTICKO-SUPERVIZNÍ PODPORA - prohlubování párově teapeutické citlivosti a iniciativnosti. Pracujeme s reálnými příběhy, které frekventanti přinášejí ze své praxe. Aktivní i pasivní účast je nutnou podmínkou absolvování výcviku.