VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Institut párové terapie INPAT

INPAT edu s.r.o. , IČO: 194 13 211 - koordinace a realizace vzdělávacích programů a akcí

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") platí pro vzdělávací a seberozvojové produkty a služby nabízené na webu www.institutparoveterapie.cz , je organizován, zajišťován a realizován právnickým subjektem, podnikající dle živnostenského zákona, zapsanými v živnostenském a obchodním rejstříku:

  • INPAT edu s.r.o., IČO: 19413211 (dále jen "prodávající"),

se sídlem Praha 4  - Lhotka,  V Zahradní čtvrti 223/22, PSČ 14200, který je dle živnostenského oprávnění zodpovědný za veškeré nabízené služby na webu www.institutparoveterapie.cz.

INPAT zajišťuje kompletní organizaci, koordinaci, správu, evidenci i realizaci všech vzdělávacích a seberozvojových akcí, služeb a produktů.

Předmětem smluv prodeje (dále jen "předmět koupě"), jsou především vzdělávací kurzy, semináře, workshopy, webináře, audio nahrávky a on-line kurzy podporující osobní a profesní rozvoj a zdravé partnerství (dále jen "produkty"). 

Obchodní podmínky upravují, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") a zákonem o ochraně spotřebitele (zákona č. 634/1992 Sb.)., které upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva"), konkrétní podmínky, rozsah a předmět prodeje uzavíraného mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím webu prodávajícího.

Koupě jednotlivých produktů je možná na webové stránce umístěné na internetové doméně www.institutparoveterapie.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní"). 

1.2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.3. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (kupující dále označován také jako „zákazník“).

1.4. Produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím.

1.6. Kupující "produktů" bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku je nutné, aby při sledování videí, audio nahrávek v jednotlivých on-line programech dodržoval závazné pokyny pro sledování a poslech (dále jen „Pokyny”) uvedené níže.

1.6.1. On-line a Audio produkty je potřeba poslouchat pozorně. Doporučujeme využívat techniky programů pouze, pokud se na to klient cítí dostatečně silně silný psychicky i fyzicky. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případné fyzické či psychické újmy kupujícího, které by mohly vzniknout nesprávným používáním cvičení uvedených v programu. Zákazník si sám musí zajistit vhodné podmínky k cvičení a ujistit se, že cvičení je prováděno bezpečným způsobem. 

1.6.2. Nabízené produkty jsou určeny psychicky zdravým jedincům a nenahrazují psychologickou, psychoterapeutickou ani psychiatrickou péči. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Kupující může také do přistupovat ke koupi také a základě registrace kupujícího provedené na webové stránce a může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání produktů (dále jen "uživatelský účet").

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu může kupující aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání produktu jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským emailem a heslem v členské sekci, která jsou dodána kupujícímu po zaplacení daného produktu. 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obsahuje informace o produktu, a to včetně uvedení cen. Ceny produktů jsou konečné a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil.

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.5. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.institutparoveterapie.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím konkrétní webové stránky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://institutparoveterapie.cz/kontakty/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

4. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

Platební metody jsou napojeny na platební brány společnosti Comgate, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu této společnosti.

Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám platební bránou uvádíme kontaktní údaje:  

  • ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, platby-podpora@comgate.cz, +420 228 224 267

Cenu produktů může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • Bankovním převodem na korunový účet prodávajících nebo pro zákazníky ze Slovenska na účet v eurech.
  • Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. (Neplatí pro zákazníky ze Slovenska.)
  • Online platebními tlačítky: online platba zrychleným převodem, který je přesměrován přímo do vašeho internetového bankovnictví bankovního institutu zákazníka.

4.2. V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného poplatku i o způsobu, jak je možné opakovanou platbu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. 

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Daňový doklad - zjednodušený daňový doklad či přímo faktura, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem DPH.

4.5. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele - Je-li kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to i bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, dodržujte pokyny uvedení níže v Reklamačním řádu.

5.2. Pořadatel seminářů, kurzů a workshopů si vyhrazuje právo (ve velmi výjimečných případech) na změnu termínu a  formy plánované akce z osobní formy na distanční, a obráceně. Také na tuto změnu se vztahuje bod 5.4. Pokud tato změna není ze strany pořadatele možná nebo ze strany objednavatele je s touto změnou vyjádřen písemný nesouhlas, tak se pořadatel zavazuje poskytnout slevový kupón v plné výši zaplacené částky. Tento kupón má platnost celý 1 kalendářní rok od data konané neuskutečněné akce. Objednavatel (tj. kupující) může tento kupón použít na jakýkoliv náš produkt. 

5.3. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zakoupené online kurzy. Vzhledem k charakteru (duševní vlastnictví) a elekronické povaze online kurzů nelze po aktivaci tohoto produktu odstoupit od kupní smlouvy. 

5.4. V případě storna u osobních akcí (semináře, workshopy, skupinové akce) vrací prodávající kupujícímu déle než měsíc před akcí 50% vstupného, měsíc před akcí není možné akci stornovat.

 

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Vyřizování reklamací (např. pokud akce je krácena, nerealizována, nebo v ní dojde k nějaký závažným skutečnostem, které výrazně ovlivní kvalitu či časovou dotaci akce) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ravelus@seznam.cz nejpozději do třech pracovních dní.

6.2. Prodávající není zodpovědný za technické problémy na straně kupujícího.

6.3. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: ravelus@seznam.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

6.4. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje především z důvodu prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti; nebo za porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví k produktu zaplacením celé kupní ceny produktu.

7.2. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či k poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

7.3. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (především online vzdělávací programy a knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ravelus@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.6.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.6.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
8.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Kontaktní údaje prodávající: 

INPAT edu s.r.o., IČO: 194 13 211

Adresa pro doručování: V zahradní čtvrti 223/22, Praha 4, PSČ 14200, 

Adresa elektronické pošty: ravelus@seznam.cz,

 

V Praze dne 18. srpna 2021