Co je párová terapie?

Kvalitní párová terapie podle nás potřebuje kvalifikovaného párového terapeuta.

Stát se kvalifikovaným párovým terapeut je systematický proces.

PÁROVÝ

PSYCHO/ TERAPEUT

Párový terapeut je vztahový specialista, který je absolvent VŠ + má za sebou dlouhodobý základní certifikovaný psychoteraterapeutický výcvik (ČAP, ČPTS, IPVZ) + a především nadstavbový výcvik v párové terapii + členství v psychoterapeutické společnosti, která ho vede k pravidelné supervizi a průběžnému celoživotnímu vzdělávání.

INDIVIDUÁLNÍ TERAPEUT PRACUJÍCÍ S PÁREM

Práci s párem většinou realizuje psychoterapeut, který absolvoval základní psychoterapeutický výcvik (certifikovaný některou odbornou společností - ČAP, ČPTS, IPVZ) nebo zkušený partnerský poradce (dle kritérií AMRP) a v průběhu svého celoživotní vzdělávání absolvuje různé krátkodobé workshopy a kurzy zaměřené na nácvik kompetencí pro práci s páry. 

PARTNERSKÝ / PÁROVÝ PORADCE

Partnerské poradentví může, dle zákona, vykonávat psycholog, který je absolvent VŠ jednooborové psychologie, nebo absolvent VŠ humanitního či lékařského oboru, který má základní výcvik v rozsahu 400h, nebo certifikovaný individuální či rodinný psychoterapeut, který se dále v rámci celoživotního vzdělávání zaměřuje i na získávání kompetencí z  manželského a rodinného poradenství dle AMRP.

PARTNERSKÝ/ VZTAHOVÝ KOUČ

Toto označení zatím nemá žádné odborné zázemí (a to ani u největších mezinárodních organizací, které garantují kvalitu akreditovaných koučů - ICF, ani EMCC).  Jde tedy spíše o komerční označení, a proto je potřeba dávat velký pozor, kdo se jím označuje. Kouč pracující i s párem by měl být jednoznačně členem ICF nebo EMCC, a striktně dodržovat kompetence a etiku určené pro koučování.

PÁROVÝ

PSYCHO/ TERAPEUT

Párový terapeut je vztahový specialista, který je absolvent VŠ + má za sebou dlouhodobý základní certifikovaný psychoteraterapeutický výcvik (ČAP, ČPTS, IPVZ) + a především nadstavbový výcvik v párové terapii + členství v psychoterapeutické společnosti, která ho vede k pravidelné supervizi a průběžnému celoživotnímu vzdělávání.

Párovou terapii by měl poskytovat pouze kvalifikovaný párový terapeut s nadstavbovým psychoterapeutickým vzděláním dle níže uvedených kvalifikačních pořadavků.

"Párová terapie, na rozdíl od partnerského poradenství, není primárně určena na řešení konfliktních problémů mezi partnery, ale především na zkvalitnění jejich možnosti být více ve spokojeném a bezpečném napojení a být více ve větší jedinečné blízkosti i zranitelnosti."

Párová terapie může být mocným nástrojem v kvalifikovaných rukách citlivého párového psychoterapeuta. Ale jak bývá dobrým zvykem, vše mocné má dvě strany mince. A tak i párová terapie používána bez hlubších znalostí, dovedností a potřebné kvalifikace se může stát neřízenou nebezpečnou střelou, která dokáže partnery ještě více vzdálit, více rozbolavět či více vzájemně zavinit. Stát se kvalifikovaným párovým terapeutem je proces, před kterým nelze utéct, pokud to myslíme s párovou terapií vážně.

Hlavním nástrojem mnoha psychologů a psychoterapeutů je především rozhovor, práce s tělem či třeba práce s různými produkty nevědomí. Pro specializované párové terapeuty je hlavním nástrojem PRÁCE S NAPOJENÍM. Mají schopnost se citlivě a efektivně pohybovat v živé dynamice propojení partnerů a sledovat, co se děje s jejich "možností" zůstat napojení, resp. možností připojit se či nutností se odpojit.

Skutečná párová terapie pro nás začíná teprve tam, kde má párový psychoterapeut schopnost zůstávat u napojení, vztahovosti, partnerské dynamiky, u vzájemného nevědomého provázání, ve kterém se vyjevuje mnoho věcí, které na první pohled našemu vědomí nemusí být ani přístupné. Toto potřebuje svůj čas, toto potřebuje bezpečí, toto potřebuje proces, toto potřebuje laskavé napojení se a respekt k subjektivitě všech přítomných. Tento přístup potřebuje ale párového terapeuta, který se nebojí takovému propojení jít naproti, i když se to může na první pohled zdát nemožné. Toto potřebuje párového terapeuta, který pracuje s terapeutickým procesem a vztahy mezi všemi zůčastněnými.


 • Potřebné vzdělání:
  • absolvování VŠ humanitního či lékařského směru
  • základní psychoterapeutický výcvik certifikovaný  např. ČAP, ČPTS, IPVZ
  • nadstavbový specializační výcvik v párové terapii pro práci se vztahovou dynamikou a možností posílit kompetence vedoucí ke spokojenému partnerského soužití  
  • ideálně členství v psychoterapeutické společnosti, která požaduje pravidelné supervizi a průběžné celoživotní vzdělávání.
 • Vhodná další praxe: práce s dětmi a rodinami, krizová intervence, poradenská propedeutika, základy mediace, praxe na psychiatrii a psychaitrické minimum, další workshopy vhodné pro práci práci s partnery - práce s tělem, práce se vztekem, s traumatem, odpuštěním či konkrétními partnerskými tématy.
 • Specifické kompetence párového terapueta - aktivní, citlivý, nedirektivní přístup vedoucí k možnosti uvolnění a vytvoření pocitu bezpečí. V průběhu jednotlivých sezení dochází k procesování a vyjevování důležitých informací o problému i samotné ne/vědomé dynamice aktuální či historické vztahovosti partnerů... Kvalifikovaný párový terapeut by měl ovládat základní i specifické párově-terapeutické kompetence, které jsou součástí specializovaného vzdělání.
 • Základní intervence se zaměřují:
  • jak na zvýšení motivace k případné a potřebné změně,
  • tak i na posílení možného přijetí.
 • Úvodní vědomá a verbalizováná zakázka není oproti poradenství a koučinku až tolik závazná. V průběhu prvních sezení dochází k pochopení vztahové dynamiky, které ovlivňuje partnerskou nespokojenost z různých perspektiv, a na základě toho teprve dochází, v dialogu s klienty, k postupnému průběžnému zacílení.  
 • Základní pilíře kvalifikované párové terapie: subjektivní významy, partnerská dynamika, kvalita napojení, schopnost připojení a odpojení, vztahovost, vliv emocí, primární attachment, práce s bolavými emoceni, ranými zraněními, traumaty (vývojové, situační, partnerské), míra bezpečí a tolerance ke zklamání, práce  s odlišností, vidění vztahu a vztahovosti v propojení, práce s nevědomými obsahy, nevědomými vzorci a maladaptivními schématy, práce s obranami, práce s internalizovanými vztahovými stereotypy,  práce s oddělenými částmi (práce s vnitřním týmem), fokus na napojení místo na problém, dlouhodobější procesování a prohlubování (pokud je to potřeba), práce se vztahovostí vůči terapeutovi, využívání terapeutova vztahu k partnerů a ke vztahu (využití různých vrstev protipřenosu), jádrové vztahové potřeby, stranění všem, práce se zdroji a s funkčními oblastmi, intervence posilující intimitu a blízkost...
 • Délka a frekvence párové terapie:
  • střednědobá 20-30 sezení, dlouhodobá 50 i více sezení
  • ideálně 1 x za týden či nejpozději za dva týdny
  • sezení trvají většinou 50-90min
 • Hlavním fokusem je příběh vztahu, vztahovosti, schopnost a kvalita spojení + sebepoznání a sebeuvědomění vztahové dynamiky a ochoty na ní pracovat. Důraz je kladen na jedinečné a subjektivní. Důležité je i procesování mezi jednotlivými sezeními. Zaměření na horizontální i vertikální prostor vztahu.

 • Možné techniky v párové terapii - některé přístupy párové terapie využívají pouze rozhovor, jiné přístupy mají k dispozici v různých fázích párové terapie možnost využít i mnoho dalších tvořivých technik. Podmínkou využití technik je dostatečné navázaní terapeutického vztahu a pocit bezpečí klinetů v rozvíjejícím se terapeutickém procesu. Využíváme různé techniky: externalizace, sochání, práce s tělem, eft tanec, židle, projektivní techniky, práce s vnitřními částmi...  

 • Kde se s ním můžeme setkat? Všude tam, kde je možné nalézt kvalifikovaného párového terapeuta:
  • především v privátních praxích kvalifikovaných párových terapeutů (OSVČ)
  • v různých Psychoterapeutických či psychosomatických centrech a klinikách (OSVČ, MZ)
  • příležitostně v určitých Centrech pro rodinu či "Manželských" poradnách (MPSV či příspěvková organizace)
  • výjimečně i v některých školských zařízeních (MŠMT). 
 • V případě, že se párový terapeut dále vzdělává v poradenských (např. poradenská propedeutika),  či koučovacích (koučovací seberozvojový výcvik) může v případě potřeby plně využívat další uvedené profesní role. Každopádně měl by si být vždy vědom, proč to dělá, kde jsou alespoň nějaké popsatelné hranice a o této skutečnosti případně informovat i klienty. 
 • Závěrem je důležité připomenout, že i sebelepší a kvalifikovaný párový terapeut nemusí klientům sednout. Důvodů může být více, ale je potřeba i o této možnosti v průběhu (především v prvních fázích) otevřeně hovořit.

STÁLE VÍCE LIDÍ SI PLETE PÁROVOU TERAPII S NÁKUPÁKEM

"Párová terapie není o tom, že partneři chodí za párovým terapeutem, aby jim řekl, co mají dělat. Nebo dokonce aby udělal něco, jako to dělají v servisu či u zubaře. “Udělejte něco, abychom moc nemuseli investovat (čas, energii, růst, lásku, trpělivost, odvahu a samozřejmě i finance)”. Tohle je pro mnoho odvážných partnerů na začátku procesu velkým zklamáním…

Párová terapie je proces, ve kterém terapeut zvedne svůj zadek, laskavé srdce a přijímající mysl a vydá se za partnery a jejich vztahem do jejich vnitřního světa, do jejich jedinečných příběhů, do jejich životního kontextu. Do míst, kde bydlí a žije jejich vztah, jejich vztahovost, jejich životní příběh.

Párová terapie je proces. Proces není jedno či tři setkání. Dokonce ani dvacet. Proces není jedno setkání nalepené na druhé. Proces není čekání od jednoho setkání k druhému a mezitím prázdno. Jako pároví terapeuti se snažíme s partnery citlivě pobýt, zorientovat se, snažíme se pochopit, jak probíhající události vidí, slyší, cítí či jak tomu rozumí. A co to s nimi dělá na úrovni jejich pohody a na úrovni jejich vztahovosti, tedy zda je to přibližuje či oddaluje, zda je to otevírá či uzavírá a co vše je spuštěno na pozadí. Snažíme se tam chvilku se zájmem pobýt a snažíme se tam nic nerozbít, nic nedevalvovat a nic nehodnotit. Vše tam má své důležité místo, kterému vůbec často rozumíme. Jako pároví terapeuti se snažíme to co "vnímáme" v jednom světě propojovat se světem druhého. Se zájmem se snažíme prozkoumávat, jak to spolu souvisí, jak se to ovlivňuje, jak se kamarádí nebo jak se to nesnáší. Kde je to na sebe alergické, kde to naopak navozuje hluboké spojení. A snažíme se nikam nepřiklánět. Nebo chvilku se přiklánět k jednomu a pak druhému. Protože oba potřebují cítit, že jsme tam s nimi.

Snažíme se pohybovat a tancovat mezi touto dvojí subjektivitou plnou odlišných pohledů, pocitů, potřeb a významů. Být “v”, “s” a “mezi” touto dvojí subjektivitou není vůbec přirozené, ani jednoduché. Mozek na tento stav není nastaven a trénován. Netrénovaný mozek se neustále chce s někým identifikovat, někoho hodnotit, s něčím zaujímat zalíbení a sympatie, někomu dát více za pravdu, pro něco se už konečně rozhodnout... Získat schopnost, kde se pohybuji mezi dvěma subjektivními světy není automatické, ani jednoduché. Neuro-biologické nastavení mozku je primárně proti. Chce rychle uzavřít tvar a rychle se odměnit dopaminem. Nemá rádo napětí, nemá rádo protichůdnost, konfliktnost odlišných obrazů. Tlačí ho to do rozhodování pro jednoho.

A aby to pro párového terapeuta nebylo tak jednoduché, tak se mu do toho ještě začne “netrpělivě” ozývat jeho ego, které se cítí nevyužito, nebo dokonce odstrčeno. A tak se hlásí masivně o slovo, a chce něco říci, mít nějaký názor, nějakou chytrou radu, domněnku, poučku či alespoň názor… Anebo se začne terapeutovi ozývat jeho zákoutí nevědomých sil a citlivostí, které si tam tak bez souhlasu na pozadí spustí protipřenosovou dynamiku….
Jako pároví terapeuti se snažíme napojit a nacítit na tu společnou emoční a vztahovou atmosféru, která s každým párem do každého setkání přichází. To je skvělé, vše potřebné je přítomno zde a nyní. Je tam toho tolik, že často nevíme, čeho se dříve chytit. Někdy je tam toho tolik, že nás to zahltí a pak skočíme obranně do rozumu a ze zoufalství se raději chytneme poradenské polohy a začneme se bavit o tom, co by se mohlo dělat:)
To nevadí, když to máme ve vědomí. Párová terapie je proces a příště to zkusíme znovu… Znovu… A tak se snažíme pro tento proces získat i samotné partnery. Partnery, kteří na začátku možná očekávali úplně něco jiného:)"

 • Párová terapie je vhodná především pro partnery 
 • Párová terapie není vhodná pro 

 

 

 

Párová terapie x práce s párem

Psychoterapie je léčba tzv. psychologickými prostředky, které má v rukou kvalifikovaný psychoterapeut, zodpovědný za formování terapeutického vztahu s klientem. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor a tím, co léčí, je již zmíněný a nepostradatelný vztah.

Psychoterapie je léčba psychologickými a psychoterapeutickými prostředky (dle daného směru), která má za cíl odstranit nebo zmírnit potíže, nemoci nebo poruchy a v jejím průběhu dochází ke změnám v prožívání a chování klienta. 

Párová psychoterapie nejsou dvě individuální psychoterapie.

 

párová terapie jako proces = párový terapeut?

Párová psychoterapie vychází z principů individuální psychoterapie daného směru, které využívá na témata párové dynamiky za účelem pozitivní změny. 

Párový psychoterapeut x párový terapeut x partnerský poradce

Co pro nás definuje párovou terapii? Oproti individuální terapii.

napojení, propojení, 
metafora vztahu - co to dělá s vaším vztahem, co to znamená pro váš vztah, jak je v tom vašemu vztahu
reflektování a vnímání a co se přede mnou děje = vztahové oči
práce s nevědomými vztahovými vzorci/ mechanismy/ zkušenostmi /vztahovými očekávání
aktivní práce se vzorce
orientace na vztah, na vztahovost, na vztahovou vrstvu (vnímání, filtry, významovač, prožívání, tendence, a následné způsoby reagování a chování)
nevědomé konflikty a přání
práce se vztahovými nevědomými obranami
práce s mužsko-ženskými stereotypy /role
dualita a dva vnitřní subjektivní světy = absence objektivní pravdy
práce s modalitami a formami vztahovosti, různé formy romantismu a náklonnosti
nestrannost + nehodnocení + stranění vztahu
koluze, agování, link
vnímání párové dynamiky tady a teď, porozumění párové dynamiky anamnesticky
cirkulární hypotéza 
rozvoj sebeuvědomění vlastní a rodinné vztahové dynamiky a dopady pro aktuální vztahování mě jako partnera
práce s projekcemi a přenosy
více ohrožení a spouštění obran, větší psychologická zátěž, větší tlak na ego stavy
rané zranění, traumata, maladptivní vztahové a komunikační vzorce 

Párová psychoterapie, v případě potřeby, umí pracovat a využívat historických a anamnestickcých zásadních událostí (a jejich emocionálních dopadů pro vztahovost) jednoho nebo obou partnerů , které mohou být příčinou současných vztahových (aktuálních,  opakujících se či vleklých) potíží, s ohledem na získání náhledu a porozumění specifické párové dynamiky klientů (na úrovni vědomých i nevědomých mechanismů). 

To je možné pouze v případě bezpečné terapeutické vazby, ve které klienti cítí oboustranný zájem terapeuta a jeho nestrannost/stranění vztahovosti a jeho zájem o vztah jako další přítomné entity. To je možné pouze pokud se podaří nastolik v rámci sezení momenty důvěry a bezpečí, které zajišťují stav, kdy klienti mohou zůstat integrovaní a v bezpečí. To je potřeba pro jejich sebereflexi v náročných momentech terapeutické zátěže v průběhu sezení, i v zátěži terapeutického procesu. 

, které jsou 

. pro pochopení proč se jim současné problémy dějí, se zaměřením na zlepšení kvality vztahového života klientů. kompetence

Co pro nás definuje párovou terapii? Oproti rodinné terapii

partnerský vztah = získaný vztah - méně stabilnější, oboustranná touha po vzájemné změně a vzájemná ochota - jiná teraputická péče
rodičovský = vrozený - rodičovská láska
jiné terapeutické nástroje v rodinné vs. párové terapii
rodinná terapie - vědomosti vs. nástroje
edukace a specializace na dětskou vývojovou psychologii
rodina jako systém - více poradenství a edukace ve prospěch zlepšení kvality vztahového prostředí v úrovní dítě-rodi-rodiče
hranice prá
v RT

Co je a co není párová terapie?

 

Všichni dělají do seberozvoje, my děláme do partnerských vztahů a párové terapie… 

Děláme do vztahů a baví nás to. 

Partnerské vztahy a párová terapie jsou naší vášní. 

O párové terapii koluje spousta mýtů… 

Párová terapie nepodporuje zastaralé stereotypy mužství a ženství. 

Moderní párová terapie nepodporuje zastaralé přemýšlení o mužích a o ženách. 

Párová terapie se vítá odlišnosti a jedinečnosti klientů. 

Pro párovou terapii není rozhodující pohlaví, ani gender. 

 

Párová terapie je jedna z nejnáročnějších forem psychoterapie. Zkusme přemýšlet proč? 

I párová terapie má své limity. Ty jsou dány čím? Kvalitou a limity párového terapeuta, vytvořeným bezpečím v terapii, subjektivní dualitou (absencí snahy pp objektivitě), schopností kontejnovat vnitřní obsahy… 

Vztahy a seberozvoj spolu souvisí. Nebo si myslíte něco jiného? 

 

Párová terapie je naše vášeň. 

Párový terapeut není ten, kdo občas pracuje s páry bez patřičného specializačního vzdělávání… 

Párový terapeut potřebuje splňovat základní psychoterapeutické vzdělání + specializační zaměření na párovou terapii a partnerské poradenství. 

Párový terapeut není rodinný terapeut. 

Párová terapie je proces. Je to klikatá cesta, která často nejdříve oživí potlačené bolesti, nevyřčené nespravedlnosti a potlačené frustrace. Teprve, tam se rozhodne, zda je terapie skutečnou příležitostí… 

To, ze pracuji s páry nebo jsem nadšence pro partnerské vztahy ze mě ještě nedělá párového terapeuta. 

Párová terapie probouzí naději

Párová terapie vede k odžívání a hojení emocí, zranění 

Párová terapie otevírá, propojuje, přibližuje… 

Párová terapie podporuje jedinečnost

Párová terapie a podporu dualitu vnitřních světů. 

Párová terapie nehledá pravdu. 

Párová terapie nehledá viníka. 

Párový terapeut není soudce, ani vyšetřovatel, ani statistik, ani nositel norem, ani moralizátor… 

Párová terapie se neděje jen v terapeutovně. 

Neexistuje dominantni terapeutický směr párové terapie… Ukazuje se, že velmi výhodné 

Párová terapie bez vytvořeného bezpečí není možná… 

Párová terapie podporu odvahu k otevřenosti a zranitelnosti… 

 

Párová terapie není o tréninku komunikace. Zlepšení komunikace v terapii je sekundární důsledek napojeni a hojení citové vazby… 

Párový terapeut je  člověk, ktery je schopen být v velké zátěži silných a bolavých emoci… 

Párový terapeut má pevné a flexilni hranice, tak aby dokázal ochránit oba partnery jak pro jejich jedinečnost, tak pro jejich vztahovost.

Párový terapeut je trpělivý, podporující, propojující

 

Párová terapie není manipulace jednoho partnera prostřednictvím terapeuta ve směru změny druhého partnera...

- neni místo k přesvědčování

- není místo, kde vám

- není soud

- není vyšetřovatelna

 

Párová terapie není cokoliv, kde sedí dva partneři a terapeut. 

Párová terapie je místo, kde partneři začínají rozumět hlouběji tomu co se mezi nimi děje a dít zatím musí. 

Párová terapie je proces, ve kterém partneři jednotlivě přebírají odpovědnost za své emoce. Ibza svou dosavadní vztahovost. 

Párová terapie není pro každého terapeuta. 

Párová terapie není pro každé partnery. 

Párová terapie může mít jasnou zakázku, ale nejasný cíl. 

Párová terapie přináší mnoho překvapení. 

Mnoho otázek 
Mnoho nečekaných odpovědí
Mnoho nečekaných výzev 
Inspirací 
NEZAHOJENÝCH EMOCÍ 
hlubokých setkání 

Kvalitní Párová terapie

Věk párového terapeuta? 

Pseudoempatie, pseudopokora, pseudointuice, pseudovhledy, pseudozralost. Jsou hodnoty, které jen těžko získáte akademickým vzděláním. Ale ani nejsou automatickým důsledkem věku a odsezených tisíců hodin s kliety. 

Párová terapie má nároky jak na mladé terapeuty, tak na staré. Mladí by neměli pospíchat…….. a stáří by neměli zrigidnět, zrutinizovat, škatulkovat a vyhořet.. 

Párová terapie klade malé nároky na párového terapeuta. 

Nezanášet terapeutický proces svým vlastním příběhem a přesto zůstat v empatickém zájmu, v hloubce a otevřenosti příběhu obou partnerů i exkluzivitě (jedinečnosti) jejich vztahu. 

Jaké jsou podle vás nevýhody 30ti letých párových terapeutů? 

Párový terapuet má mít nažito, nacítěno a nasezeno. To nelze úspěchat, ani předběhnout, ani vymyslet.😉

Jak se dostat ke kvalifikovanému vzdělávání pro párovou terapii?

Jsou dvě cesty, ale ani jedna krátká. První vede přes specializační nadstavbový výcvik v párové terapii s následným setkáváním a supervidováním své práce, a druhá přes dlouhodobé postupé, ale systematické rozvíjení kompetencí potřebných pro výkon kvalitní párové terapie. Ale těch je tolik, že si nedokážeme představit, jak by se to dalo zatím udělat:).     

 

 

PÁROVÁ TERAPIE

 

Párovou terapii nabízí a poskytuje psychoterapeut, který se opírá o specializační nadstavbový výcvik v párové terapii

 

Párový terapeut dělá párovou terapii.

Předpoklady: V3 + základní výcvik + specializovaný výcvik + supervize + celoživotní vzdělávání

 

Speclista na partnerskou dynamiku, 

 

Doporučené dovzdělání : Krizová intervence + práce s traumaty /somatic expirince + poradenská propedeutika + mediace

 

Pracuje s partnery dohoromady

Frekvence nejčasteji 1x za týden, či dva

 

Důležité bezpeční, vytvoření reflektovaného terapeutického vztahu, systematická práce s obranami a obsahem, který je za nimi.

Práce se vzorcemi, schématy, 

Pravidelné setkání, ideálně 1x 1-2 týdny

Střednědobá párová terapie 20-30sezení, dlouhodobá terapie 50 i více.

Práce s procesem, aktivní procesování

Práce s napojením

Zapojování nevědomých obsahy a práce obranami

Práce s s projekcí, projektivní identifikací, přenosem

Zapojování miulosti, výcoj vztahovosti, styly připoutání, kvalita původních vztahů, 

Práce s ranými zraněními či pohyb v traumazóně

Kombinovaný náhled na interpersonální + intrapsychyckou dynamiku

Obrany a copingy

Mapování a aktivace zdrojů individuálních a partnerských

Podpora sblížení

Snížení 

práce 

Práce s napojením. 

V psychoterapii nejde jen o komunikaci ale i o vztah. Není možné si společně vážně a otevřeně povídat o zcela osobních věcech a vztah nemít. Terapeutický vztah není vztahem přátelským (byť řadu takových aspektů časem získá), nejde ani pouze o vztah obchodní (i když jde také o poskytování placené služby). Není a nesmí se stát vztahem partnerským (erotickým), i když i takové myšlenky či pocity samozřejmě mohou hrát roli a je třeba o nich mluvit, nikoli je však realizovat.

 

PRÁCE S PÁRY

párové sezení s individuálním psychoterapeutem

Práci s párem realizuje VŠ + psychoterapeutický výcvik nebo zkušený partnerský /párový poradce (alespoň dle kvalifikace II. certifikovaný  manželské a rodinné poradce) + další semináře a kurzy na práci s páry + supervize + celoživotní vzdělání

+ nějaké krátkodobé kurzy a workshopy zaměřené na práci s párem

Jde s ejiž také pod povrch, ale není to 

zaměřeno na problém, konflikt, na rozvoj kometencí a dovedností, sofskill, 

podpora, doprovázení, práce s odlišností, 

 

párové/partnerské poradenství, psychologické vztahové poradneství, práce s páry

důležité kontraktování, jasně verbální či píšemně domluvená zakázka, která se pravidelně sleduje, vyhodnocuje či případně redefinuje

odborné sociální poradenství

krizocá intervece,

Úroveň

Nejde o hluboké vztahové krize, poruchy, hlubší či raná emoční zranění, či  

krátkodobá - střednědobá spolupráce

Může využívat různé techniky  

VŠ + psychologie + praxe  pod supervizí

VŠ humanitního směru, základní psychoterapeutický výcvik

Setkání 1 x 1-6 týdnů

 

Orientace psíše na posílení blízkosti, znalosti , změnaq chování   

 

Individiální psychoterapeut využívá nástroje svého psychoterapeutického směru, na jehož základě staví svou náhodnou či systematickou práci s párem.

Používá jednotlivý slovník, techniky a pilíře, které získal v rámci svého psychoterapeutického směru.

Při tomto přístupu se některý z psychoterapeutů může zaměřir práci nejen s přítomností a 

Pracu 

 

KDO JE PSYCHOTERAPEUT?

Psychoterapeut je odborník, který má ukončené patřičné vysokoškolské vzdělání a akreditovaný psychoterapeutický výcvik, obvykle v řádu stovek hodin, přičemž za ukončené vysokoškolské vzdělání se považuje magisterský stupeň .Pokud nemá psychoterapeut své vzdělání ukončeno, měl by to ve svém profilu uvádět. Dalším vodítkem dobrého profesionála je, že je členem profesní organizace, která jeho výkon psychoterapie zaštiťuje. Prostřednictvím této odborné společnosti má klient možnost podat stížnost při podezření na pochybení psychoterapeuta.

Je dobré si uvědomit, že i sebelepší profesionál vám nemusí lidsky vyhovovat. Dejte tedy také na svůj dojem či pocit. Důležité je, abyste si vzájemně rozuměli a psychoterapeut se mohl stát vaším dobrým průvodcem na cestě k sebepoznání a úlevě od potíží.
Pamatujte na to, že psychoterapie je dlouhodobý proces, který vyžaduje čas a důvěru.

JAK PROBÍHÁ PSYCHOTERAPIE?
Psychoterapie je primárně rozhovor terapeuta či terapeutů s klientem či klienty, vedený za účelem dosažení maximální možné duševní pohody a vyrovnanosti za dané životní situace (životní, zdravotní atd.) a k podpoře schopnosti svoji životní situaci ovlivňovat.

Součástí tohoto rozhovoru je využití různých psychoterapeutických prostředků, které zahrnují kromě dotazování a naslouchání také různé neverbální techniky a někdy i tzv. práci s tělem.

Psychoterapie je dlouhodobý a kontinuální proces. To, co v psychoterapii léčí, je především vztah terapeuta a klienta. Tedy v případě několika setkání (asi méně než 10) zpravidla nemluvíme o psychoterapii, ale spíše o krizové intervenci či poradenství.

Psychoterapie se děje primárně na žádost klienta či klientů nebo nějaké třetí osoby, která je s klientem ve vztahu, z něhož vyplývá oprávnění něco takového požadovat. Může to být např. rodič či jiný zákonný zástupce, nadřízený, úřad, soud, praktický či jiný lékař, ošetřovatel či pracovník sociálních služeb, jichž klient využívá.

Psychoterapeut však není jen vykonavatelem vůle klienta či jiné psychoterapii požadující osoby. Vztahuje se k jeho objednávkám na základě vědomí toho, co může a chce nabídnout a také na základě vlastního odborného posouzení situace a klientových potřeb. Konkrétní postupy a účel psychoterapie pak s klientem dojednává.

Rádi byste si našli svou psychoterapeutku nebo psychoterapeuta? Podívejte se na náš adresář a vyberte si s kým by se Vám nejlépe pracovalo! Nabízíme pomoc i pro nečesky mluvící klientelu!

KDE NAJDU VHODNÉHO PSYCHOTERAPEUTA?
Psychoterapeut profesionál by měl transparentně zveřejnit údaje o svém vzdělání, které by mělo mít dva základní pilíře:vysokoškolské humanitně orientované vzdělánína minimálně magisterském stupni aukončený psychoterapeutický výcvik.

Pokud své psychoterapeutické vzdělání nemá ukončeno, měl by to ve svém profilu uvádět. Dalším vodítkem dobrého profesionála je, že je členem nějaké profesní organizace, která jeho výkon psychoterapie zaštiťuje. Prostřednictvím této odborné společnosti má klient možnost podat stížnost při podezření na pochybení psychoterapeuta.

Je dobré si uvědomit, že i sebelepší profesionál vám nemusí lidsky vyhovovat. Dejte tedy také na svůj dojem či pocit. Důležité je, abyste si vzájemně rozuměli a psychoterapeut se mohl stát vaším dobrým průvodcem na cestě k sebepoznání a úlevě od potíží.

JAKÉ VZDĚLÁNÍ MUSÍ MÍT DOBRÝ PSYCHOTERAPEUT?
Kvalifikovaný psychoterapeut má VŠ vzdělání na magisterské úrovni (jsou možné i výjimky na úrovni bakalářského vzdělání, pokud byl daný odborník posouzen a jeho dosažené vzdělání a praxe byla odbornou asociací vyhodnocena jako dostačující).

Rozhodující část průpravy psychoterapeuta je komplexní pětiletý psychoterapeutický výcvik. Výcvik poskytuje uchazečům o kvalifikaci jednak teoretickou průpravu daného psychoterapeutického směru (např. Gestalt, psychoanalýza, kognitivně-behaviorální přístup atp.), ale také zásadní sebezkušenostní průpravu. Jinými slovy to znamená, že každý kvalifikovaný psychoterapeut má za sebou cvičnou analýzu - chodil do individuální či skupinové psychoterapie a zpracovával si vlastní osobní problémy před tím, než začne pracovat s Vámi.

Kvalifikovaný psychoterapeut také pravidelně podstupuje supervizi - tzn., že s jiným vzdělaným kolegou průbežně hovoří o úskalích své práce, zkoumá, co a jak se mu v práci nedaří, kde vnímá oblasti pro zlepšení atp.

Ukončením psychoterapeutického výcviku však vzdělání nekončí. Dobrý psychoterapeut (a všichni naši členové) se pravidelně vzdělává, aktivně i pasivně se účastní konferencí a přispívá k rozvoji naší profese. V ČAP vyžadujeme kontinuální vzdělávání v trvání alespoň 50h ročně.

 

Psychoterapie je aplikovanou vědeckou disciplínou, která využívá rozličných psychologických prostředků k léčbě nemocí, poruch a anomálií a napomáhá harmonickému vývoji osobnosti. Jedná se o záměrné, plánované a vědecky zdůvodněné působení psychologickými prostředky, interpersonálními postoji a terapeutickým vztahem za účelem pomoci druhému člověku smluveným způsobem.

Mezi psychologické prostředky pomoci patří zejména rozhovor a terapeutický vztah. V rámci terapeutického sezení je cílem vybudovat kvalitní atmosféru bezpečí nutnou pro důvěrný typ rozhovoru, který má potenciál k prohloubení sebepoznání, pomáhá odhalit nové skutečnosti, přispívá ke schopnosti jiným způsobem interpretovat okolní realitu, poskytuje psychickou úlevu a pomáhá nacházet nová řešení. V atmosféře bezpečí je možné čerpat sílu pro překonávání duševních strastí, strachu, budovat motivaci k překonání problémů. Cílem terapeutických setkávání je společná práce na změně.

V rámci psychoterapie lze využívat širokou paletu metod podle povahy klienta a typu problému. Jmenovat můžeme například relaxační a imaginační metody, sugestivní a hypnoterapeutické postupy, arteterapeutické metody a techniky expresivních terapií, analýzu snů, analýzu spontánních produktů, tréninkové a nácvikové metody, domácí úkoly a výzvy a mnohé další. Tyto metody mohou v určitých fázích psychoterapeutického procesu podpořit jeho průběh, nebo přinášet nové vhledy.

Psychoterapie má vědecky prokázanou účinnost v léčbě duševních poruch. Je první metodou volby u neurotických a úzkostných poruch tj. poruch spojených s úzkostí, strachem, reakcí na stresovou zátěž a dopady traumatu nebo osobní krize. V této oblasti je psychoterapie dlouhodobě účinnější než psychofarmaka a vede k trvalým osobnostním změnám, při kterých již symptomy duševních poruch člověka nesužují nebo jim dokáže bez pomoci čelit. V oblasti léčby afektivních poruch vystupuje z hlediska účinnosti jako plnohodnotná alternativa farmakoterapie, přičemž nejvyššího terapeutického účinku je obvykle dosaženo při kombinaci psychoterapie s farmakoterapií. Při dobrém postupu terapeutického procesu může psychoterapie farmakoterapii plně nahradit a otevírat cestu k částečné či plné remisi. U psychotických poruch může psychoterapie výrazně podporovat farmakoterapii a napomáhat k udržení kvalitní remise, zabraňovat dalším hospitalizacím a pomoci pacientům vyrovnat se se sociálními důsledky nemoci.

V naší praxi nabízíme systematickou psychoterapii, která využívá kombinací mnoha psychoterapeutických škol a terapeutických postupů a zastáváme tak integrativní přístup v psychoterapii. Pakliže sužují klienta potíže indikované pro hypnoterapii nabízíme také možnost hypnózy.

Klademe velký důraz na pečlivou indikaci terapie, citlivou volbu terapeutických postupů, reflektujeme vědecky podložené účinné faktory v terapii a snažíme se pro každého jedince nalézt jedinečný terapeutický přístup šitý na míru.