PROJEKCE A PŘENOSY při práci s páry

aneb jak využít "nevědomé obsahy" v partnerské dynamice

URČENO POUZE PRO ODBORNÍKY

30. a 31. leden 2024

Nové místo konání: PRAHA

Centrum Tereza, Haštalská 17, Praha 1

POZOR: ZMĚNA ADRESY WORKSHOPU

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O PRÁCI S PÁRY A PÁROVOU TERAPII NA DVOUDENNÍ PROCESNĚ ZAMĚŘENÝ SPECIALIZAČNÍ WORKSHOP

Různé přístupy akcentují různé atributy vztahového a terapeutického pole. Většina z nich dnes již nesporně integruje důležitost práce s jedinečností, emocemi, tělem, maladaptivními vzorci či nevědomými obsahy. Právě zde se láme chleba mezi přístupy poradenskými a terapeutickými. Velká část vztahové partnerské dynamiky není jen tak vědomí přístupná, jak bychom si mohli myslet, nebo dokonce přát. Zde selhávají vědomé otázky po vědomých odpovědí. To může být pro párového terapeuta velmi frustrující zážitek. O to důležitější je disponovat pestrými nástroji, kterými můžeme tyto vlivy ve vztahu nejen zachytávat, ale i je více zvědomovat, integrovat či hojit. A tak přinášíme další ze střípků, jak se více dotknout toho, s čím vším se  v párové práci můžeme setkat, a reflektovat to. Tentokrát jsme si vzali za úkol se více podívat na některé nevědomé mechanismy, které není možné nevidět nebo přímo v sezeních nezažívat. Na druhou stranu je to ta část, která není až tak transparentní, vědomí přístupná, či dokonce značně maskovaná. I když možná každý přístup je nazývá různě a možná každý jim dává jinou hodnotu nebo na ně má jiné nástroje, tak shoda o vlivu těchto přítomných atributů panuje většinově. Tentokrát bychom rádi věnovali pozornost fenoménu, jako jsou ne/sympatie, projekce, obrany, přenosy, protipřenosy, triangulace, stranění, koluze nebo rodová požehnání  či prokletí. 

Dvoudenní workshop na téma "Projekce a přenosy při práci s páry" je určen všem odborníkům, kteří již pracují s páry nebo o tom horlivě přemýšlejí, a všem kolegům, kteří chtějí posílit či rozšířit své párově terapeutické kompetence. A tím zefektivnit společný probíhající terapeutický proces.  

Partnerská vztahovost vystupuje v mnoha i zatím nepojmenovatelných formách. 

Pokud vás práce s páry baví nebo vás taková práce zajímá, pojďme se spolu hlouběji podívat z různých pohledů, co se ve vztahovém poli všechno děje. Klienti a terapeut na sebe v terapeutickém poli navzájem působí, a to jak vědomým, tak i nevědomým způsobem. Jak vypadá a jak prožíváme tuto vztahovou interakci v párové terapii? Jak s ní pracovat a využít ve prospěch terapeutického procesu? 

Jedním z dlouhodobě provokativním pojmů pro chápání vztahové dynamiky je určitě přenos a jeho obsahy. Dodnes je zatížen historií, velkým zkoumáním i zpochybňováním či velkým nedorozuměním. Mnoho směrů se mu raději vyhýbá obloukem a raději opisují dění mezi partnery navzájem či směrek k terapeutovi jinými pojmy. S určitou nadsázkou lze říci, že s narůstajícím počtem směrů a přístupů, je stále méně psychoterapeutů, kteří se shodnout, co to vlastně ten přenos znamená. Přenos je pojem, který budí vášně. Jedna krajní skupina ho miluje a pracuje s ním neustále a hledá ho v každé interakci, a na druhé straně vášní je hluboký odpor skupin, které říkají, že s něčím takovým nepracují, nehledají a ani nikdy nechtějí. A tak se s přenosem pohřbí možnost mnoha nevědomých obsahů, mechanismů i fenoménů, které při práci s páry jednoznačně vystupují a jsou součástí vztahové dynamiky. 

Rádi bychom na tomto workshopu přemýšleli a pracovali pestřeji a barevněji. Nejde nám primárně o teorie či pojmy, ale o důležité emocionálně-vztahové obsahy, které v kontaktu vystupují. Párové sezení vyvolává často silné emoce a nepochopitelné reakce, jak na straně klientů, tak na straně terapeuta. V kontaktu dochází k přenosu (projekci) pocitů, postojů a chování, které patří dřívějším významným vztahům, na terapeuta. To samé se děje mezi partnery navzájem a to je mnohdy to, co je přivádí do terapie. Jinými slovy dynamika „tady a teď“, kterou v terapeutovně zažíváme, je ovlivněna mnoha zážitky a zkušenostmi s „tehdy a tam“. Stejná zkušenost se objevuje u terapeuta (protipřenos), a proto je dynamika vztahové interakce komplexní a náročná pro zorientování se a práci s ní.

Hlavním cílem bude probouzet zájem zkoumat tuto dynamiku v bezpečné interakci s ostatními účastníky. Správné zacházení se vztahovou interakcí (přenosem) často vede k cennému vhledu a změně, zatímco nezvládnutí této energie může vést k přerušení vztahů či k předčasnému přerušení terapie. Práce s touto dynamikou umožňuje terapeutům, mimo jiné, vrhnout světlo na „tady a teď“ a posílit porozumění přítomnosti. Společně se budeme dívat na možnosti rozpoznání náznaků, kdy pocity, postoje či chování vůči někomu nebo konkrétní situaci souvisí s jinou osobou či situací z minulosti. Zkusíme probádat možnosti práce s energií, která se v poli párové terapie objevuje, a to vše s přihlédnutím k možnostem, které nabízí různé psychoterapeutické směry.

Budeme interaktivně, v bezpečí a hravě zkoumat a trénovat, jak efektivněji, citlivěji a účinněji pracovat s páry. To vše s přihlédnutím na náš celostní a integrativní přístup. 

Aneb čeho bychom se rádi dotkli:

PROGRAM, NA KTERÝ SE MŮŽETE TĚŠIT

 1. Úvod do tématu nevědomých procesů při práci s páry (sympatie a nesympatie s jedním či oběma klienty)
 2. Nevědomé prvky v terapeutické práci s páry (přetahování časových hranic, chybné úkony v terapeutických sezeních i  mimo ně, spuštění terapeutových citlivých míst, fenomén protipřenosu a paralelních procesů, koluze, nevědomé vztahové očekávání)
 3. Obranné mechanismy jako vstupní brána k nevědomému chápání vztahovosti (napojení - odpojení  jako místo, kde lze sledovat konkrétní obrany v akci). Obrany bránící a chránící. 
 4. Přenos jako pojem mnoha významů. Přenos v různých psychoterapeutických pojetí. Nejde o přenos, jde o jeden z terapeutickcých nástrojů. 
 5. Úskalí a výzvy přenosu, protipřenosu a projekce. Druhy projekcí a přenosů. Přenosový pocit, přenosová situace, přenosová osoba, přenosová vesnice.
 6. Nevědomý setting úvodních setkání (nevědomá zakázka, nevědomé testování terapeuta,  triangulování s terapeutem, nevědomé testování terpapeuta)
 7. Triangulace jako nástroj vs. triangulace jako překážka spojení. Triangulační dispozice párového terapeuta. 
 8. Nevědomý aspekt a vliv attachmentu na vztahovost, spojení a zátěžové situace. Primární a sekundární citové pouto, jeho vliv na dlouhodobý vztah a na terapeutický proces v párové terapii.
 9. Předčasné ukončení  - uvažování o nevědomých motivech ukončení spolupráce.

CO BUDE JEŠTĚ PŘÍTOMNO?

 • Jak si klienti získávají pocit bezpečí a důvěry v začátcích procesu?

 • Jak se vypořádávají se strachem ze stranění?

 • Jak reagují na odlišnost, co se probouzí v momentech odpojení, viny, vzteku, ohrožení, ztráty bezpečí, strachů?

 • Nevědomé obsahy bránící terapeutickému spojenectví.

 • Protipřenos na klienta, na vztah/na spojení, na proces.

  V rámci workshopu budeme hovořit a ukazovat mnoho zajímavých příkladů z praxe, na kterých bude možné si více osahat, popř. zažít nabízený obsah. Součástí bude jako obvykle hravé zkoušení různých situací, rolí a kompetencí.

  Na nevědomé fenomény se budeme dívat po celou dobu workshopu z pohledu různých psychoterapeutických modalit, jak už bývá naším zvykem. 

Dvoudenní workshop je realizován v rozsahu šestnácti výukových hodin, za které získáte osvědčení, které je možné použít v rámci celoživotního vzdělávání Asociace manželských a rodinných poradců ČR, i v České asociaci pro psychoterapii. 

Workshop je orientovaný na práci s páry. Nenahrazuje specializované párově terapeutické vzdělání. To je samozřejmě možné získat pouze uceleným výcvikem a následnou pravidelně supervidovanou praxí.


WORKSHOPEM VÁS BUDOU PROVÁZET:

DANA VLČKOVÁ

Psychoterapeutka, koučka, mentorka a facilitátorka
SEZNAMTE SE SE MNOU:

PAVEL RATAJ 

Psycholog a párový psychoterapeut
SEZNAMTE SE SE MNOU:

Jako pároví psychoterapeuti jsme každý den s našimi klienty na cestách a výpravách za dobrodružstvím. Někdy spolu chodíme do nemocnic navštěvovat jejich vztah na jednotku intenzivní péče, někdy chodíme trénovat do vztahového fitka a někdy jen tiše hledáme, kde spočinout, meditovat a zastavit se. Někdy hledáme živou vodu a místo, kde září slunce, síla, odvaha a chuť... Naše práce je pro nás posláním, naše práce je nepředvídatelná cesta plná různých zvratů a překvapení. Milujeme svoji práci a vidíme v ní více než jen seberealizaci... 

TĚŠÍ SE NA VÁS DANA A PAVEL

WORKSHOP JE URČEN: 

 • Psychologům, manželským a rodinným poradcům, psychoterapeutům, sexuologům, psychiatrům, lékařům či sociálním pracovníkům, kteří začínají nebo již pracují s partnerskými dvojicemi.
 • Všem kolegům, kteří mají svou poradenskou či terapeuteckou praxi zakotvenou v některém z certifikovaných komplexních psychoterapeutických výcviku. Směr přístupu není rozhodující. Alespoň minimální zkušenost s prací s partnerskou dvojicí je naopak vítanou výhodou.:)
 • Odborníkům, kteří přemýšlí o absolvování nadstavbového výcviku v párové terapii nebo si chtějí vyzkoušet či ověřit svůj vnímání vztahovosti a partnerské dynamiky.

TERMÍN WORKSHOPU:

30. a 31. leden 2024

ČASOVÝ ROZVRH

 • I.blok 9:00- 10:30
 • II. blok 10:45 - 12:15
 • III. blok 13:30 - 15:00
 • IV. blok 15:15 - 16:45

KAPACITA

Maximálně 16 účastníků.


Věříme, že práce s páry a párová terapie má hluboký smysl a silný efekt. I když není pro každého.

INVESTICE DO SVÉHO SEBEROZVOJE JE JEDNA Z TĚCH, KTERÁ SE ÚROČÍ NEJRYCHLEJI...

Vzhledem k omezenému počtu míst vám závazná rezervace vzniká až okamžikem spárování platby na našem účtu (nikoli pouze vystavením   dokladu!). Do té doby mají přednost ti, kteří zaplatí před vámi.

CENA ZA DVOUDENNÍ WORKSHOP

  3999,- Kč

Závazná rezervace vzniká okamžikem spárování platby


Adresa WORKSHOPU

V nejbližších dnech bude upřesněno zda workshop bude na Praze 1, Haštalská 17 nebo na Praze 6, Be Balanced, Rybničná 18.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v nějvětší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

BE BALANCED

Rybničná 18/1, Praha 6, 161 00

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit na níže uvedený mail. Telefon pouze v největší nouzi:).

ravelus@seznam.cz nebo 777041478

Adresa WORKSHOPU

Tereza (TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.)

Haštalská 756/17, 110 00 Staré Město, PRAHA 1

Kontakt

Email: ravelus@seznam.cz, 777041478

PODMÍNKY A PRAVIDLA v otázkách

Před samotným přihlášením na akci DOPORUČUJEME se s nimi podrobně seznámit. 

JAK ZÍSKÁM ZÁVAZNOU REZERVACI?

ZÁVAZNÁ REZERVACE MÍSTA, vzhledem k omezené kapacitě účastníků, VZNIKÁ AŽ DNEM PLATBY účastnického poplatku na zaslané faktuře. Při platbě prosím uveďte své jméno a variabilní symbol.

JAKÉ JSOU STORNO PODMÍNKY?

Pokud nám své rozhodnutí nezúčastnit se této akce oznámíte více než 30 dní před datem zahájení akce, vrátíme Vám 50% zaplacené částky. Třicet a méně dní před zahájením akce již zaplacené vstupné nevracíme. A nebo pokud za sebe najdete náhradu, pro nás je OK řešení. 

CO ZNAMENÁ BÝT NÁHRADNÍKEM?

Náhradníkem je ten, který se sám tak v objednacím formuláři označí. A to buď z důvodu již obsazeného místa na zvolené akci nebo z důvodu, že ještě není rozhodnutý. V případě, že je kurz již obsazen a uvolní se místo, tak o této skutečnosti dáváme náhradníkům postupně vědět. A pokud se náhradník rozhodne na akci jít musí tak učinit, následnou objednávkou a jejím uhrazením. Rezervace místa vzniká až samotným uhrazením účastnické částky.

MUSÍM BÝT AKTIVNÍ?

Seminář je postavený na citlivém interaktivním přístupu lektorů s účastníky, který plně respektuje, pokud chce některý z přítomných být jen v roli posluchače a pozorovatele. POVINNOST MLČENLIVOSTI PLATÍ PRO VŠECHNY!

JE OBSAH PEVNĚ DANÝ?

Program má vždy připravený obsah a strukturu, ale účastníci ho mohou - a často také zásadně proměňují - svými aktuálními potřebami a očekáváními.

NA CO SE MOHU TĚŠIT?

Odborný program je kromě povídání a interaktivní diskuze doplňován četnými ukázkami, otázkami, úvahami a především kazuistikami na dané téma.

POVINNÁ MLČENLIVOST

Kazuisticko-supervizní semináře stojí a padají s důvěrou a pocitem bezpečím. Každý, kdo se účastní našich setkání je vázán povinností mlčenlivosti. A to jak ze své odborné profese a etického kodexu. Proto již v objednávce stvrzujete, že s tímto krokem počítáte.

MOHU SE ÚČASTNIT, KDYŽ NEJSEM ODBORNÍK?

Je nám to líto, ale tato akce je pouze pro profesionály, které mají potřebné vysokoškolské vzdělání potřebného humanitního či lékařského směru a podstupují další vzdělávání, tak aby mohli pracovat poradensky či terapeuticky s páry - podle kvalifikačních požadavků své odborné společnosti, ke které náleží (např. AMRP, ČAP, ČMPS...)

MOHU PŘIJÍT S DĚCKEM NEBO S MAZLÍČKEM?

Dětem, ani domácím mazlíčkům NENÍ VSTUP na tuto akci POVOLEN.

Platbou účastnického poplatku potvrzujete souhlas s těmito podmínkami.

DALŠÍ ŽIVÉ AKCE PRO ODBORNÍKY

2406

WORKSHOP: Práce s páry v partnerské krizi

24.6. 2024 09:00 - 25.6. 2024Centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1

S NÁMI SE ROZHODNĚ NUDIT U SUCHÉ TEORIE NEBUDETE 🙂

SPOLEČNĚ MÁME NA KONTĚ VÍCE NEŽ:

27let


Terapeutické praxe s partnerskými dvojicemi

8 500+


Klientů, kteří prošli terapeutickými sezeními

16 000+


Účastníků, kteří prošli našimi semináři, workshopy, webináři, výcviky či vystoupeními

230+


Mediálních výstupů (články, rozhovory, TV pořady, rádia, podcasty), přednášek a konferencí